Termíny a organizačné pokyny - Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
Košice, 7. október 2022
Prejsť na obsah

Termíny a organizačné pokyny

Prihlasovanie:
do 15. septembra 2022 prostredníctvom registračného systému
Príspevok:
do 30. septembra 2022 podľa zverejnených pokynov na spracovanie príspevkov. Príspevok je potrebné zaslať prostredníctvom online systému zverejneného v sekcii Odovzdanie príspevku.  Po úspešnom recenznom konaní budú príspevky publikované v elektronickom recenzovanom zborníku príspevkov z vedeckej konferencie.
Forma:
prezenčne s možnosťou online účasti
Rokovací jazyk:
slovenský, český a anglický
Poplatok:
30 EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 15. septembra 2022.

Konferenčný poplatok zahŕňa recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v elektronickej podobe, občerstvenie počas trvania konferencie, administratívne a organizačné výdavky.

Náklady spojené s cestovaním a ubytovaním znáša účastník sám. Tieto náklady nie sú zahrnuté v konferenčnom poplatku.
 
V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený konferenčný poplatok nevracia. Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.
Platobné a fakturačné údaje:
Príjemca: Univerzita P. J. Šafárika Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol (VS): 103300
Správa pre príjemcu: priezvisko a meno účastníka konferencie
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah