O konferencii - Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
Košice, 7. október 2022
Prejsť na obsah

O konferencii

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov“, ktorá sa uskutoční dňa 7. októbra 2022 v priestoroch Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj s možnosťou online účasti. Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu APVV-18-0421 „Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva“.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je vytvoriť priestor pre odborníkov z akademickej obce a praxe na výmenu poznatkov a skúseností týkajúcich sa pôsobnosti Európskej únie v oblasti trestného práva a vplyvu jej činnosti na trestné právo členských štátov, ako aj na prezentáciu návrhov na zlepšenie existujúcej právnej úpravy, či už na úrovni Európskej únie alebo úrovni vnútroštátnej. V súvislosti s touto problematikou rezonujú v akademickom prostredí aj aplikačnej praxi mnohé dôležité témy, ale keďže časový priestor konferencie je limitovaný, organizátori sa rozhodli zamerať konferenciu a venovať pozornosť týmto okruhom vedeckých problémov:
 
  • Dôvody pôsobnosti Európskej únie v oblasti trestného práva
  • Vplyv normotvorby Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
  • Spolupráca Súdneho dvora Európskej únie a vnútroštátnych sudcov prostredníctvom prejudiciálneho konania v oblasti trestného práva
  • Európska prokuratúra
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah